dijous, de gener 17, 2008

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI D'AJUT AL LLOGUER PER A JOVES

Habitatge

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ - RD 1472/2007, de 2 de novembre BOE 7/11/07


En què consisteix la renda bàsica d'emancipació (RBE)?Quines condicions cal complir?Quines són les característiques d'aquesta prestació? Quins altres requisits cal complir?Com se sol·licita aquesta prestació i quina documentació cal adjuntar? On es pot demanar informació sobre la RBE?On es por tramitar aquesta prestació i quan?

En què consisteix la renda bàsica d'emancipació (RBE)?
Es tracta d'una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys, i la poden rebre :
A.- Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent
- 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.
B.- Els que s'han d'emancipar, i que encara no han formalitzat el contracte de lloguer
- 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.
- 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança.Aquesta quantitat s'ha de retornar en finalitzar l'últim dels contractes d'arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l'ajut, o quan es deixi de rebre la renda d´emancipació.- 120 €, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l'arrendament, per a les despeses de la seva tramitació

Quines condicions cal complir?
- Tenir entre 22 i 30 anys (la prestació s'interromp quan es compleixen els 30 anys)
- Disposar d'una font regular d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals.A aquests efectes, s'entendrà que tenen una font regular d'ingressos:
- Treballadors per compte d'altri- Treballadors per compte propi.- Els becaris d'investigació.- Els perceptors d'una prestació social pública de caràcter periòdic.
- Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d'antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d'ingressos d'almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
- Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge que es destini a domicili habitual i permanent.L'habitatge objecte del contracte d'arrendament no ha d'estar acollit a cap règim de protecció pública que limiti la seva renda màxima de conformitat amb la normativa vigent.
- Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic EuropeuEls estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal i permanent a Espanya.
- No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi, o que el valor cadastral del metre quadrat útil de l'habitatge no superi l'import que s'especifica a continuació, depenent de la localitat on es trobi ubicat l'habitatge:
ZonaA
1.118,21€
ZonaB
908,54€
ZonaC
803,71 €
ZonaD
698,88 €
- No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular com de la seva parella) amb l'arrendador de l'habitatge habitual.Aquest mateix criteri és d'aplicació a la relació entre l'arrendador i l'arrendatari, quan el primer sigui una persona jurídica respecte a qualsevol dels seus socis o participants.
- No ser titulars de béns i drets amb un valor superior a 108.182 € (article 28.2 de la Llei 19/1991, 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni)

Quines són les característiques d'aquesta prestació?
- És una prestació de caràcter individual i només n'hi haurà una per habitatge habitual llogat.
- Es podrà sol·licitar un reconeixement provisional del dret a aquesta prestació abans d'arrendar un habitatge.En aquest cas, la resolució provisional tindrà una validesa de 3 mesos, comptats a partir de la seva notificació. Transcorregut aquest termini, el/s beneficiari/s hauran de presentar una nova sol·licitud i aportar la documentació corresponent, per tal que l'òrgan competent faci la resolució definitiva.
- En el cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.
- El pagament de la prestació de 210 € es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud, després de comprovar que l'arrendatari ha fet la transferència de la renda mensual a l'arrendador.
- El préstec (600 €) i el cost de l'aval (120 €) només podran ser percebuts una única vegada i es concediran només per a contractes nous.

Quins altres requisits cal complir?
- Per rebre aquesta prestació és imprescindible:
- La domiciliació bancària d'aquesta prestació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores amb el Ministeri d'Habitatge.- La domiciliació bancària del pagament del lloguer.- Estar al corrent del pagament periòdic del lloguer de l'habitatge objecte del contracte d'arrendament.- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- El manteniment d'aquesta prestació exigirà que es continuïn complint les condicions per al reconeixement del dret a rebre-la.Per a calcular els ingressos màxims no es computarà l'import de la renda bàsica d'emancipació, percebuda en l'anualitat corresponent.
- Si es modifiqués alguna de les condicions, el beneficiari haurà de comunicar-ho immediatament a l'òrgan que li va reconèixer el dret a la prestació, per tal que resolgui el que correspongui i ho comuniqui al Ministeri d'Habitatge.

Com se sol·licita aquesta prestació i quina documentació cal adjuntar?
Cal presentar la sol·licitud corresponent segons el model normalitzat, juntament amb :
- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIF/NIE del/s la/les persones sol·licitants, titulars del contracte de lloguer.
- En cas de no tenir nacionalitat espanyola document que acrediti que es disposa de la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu (Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del passaport )Els estrangers no comunitaris han de presentar justificant de tenir la residència legal i permanent a Espanya ( Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Número d' Identificació d'Estrangers NIE )
- Justificant de tenir una font regular d'ingressos:
A.- Treballadors autònoms :
- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini vençut a la data de presentació de la sol·licitud, dels/de la/les persones sol·licitants.- Cas de no haver presentat la declaració per no estar obligat/s a fer-ho, l'acreditació dels ingressos es farà mitjançant una declaració responsable, sense perjudici de la possible comprovació administrativa.
B.- Treballadors per compte d' altri, becaris d'investigació o en cas de percebre una prestació social pública de caràcter periòdic :
- Certificat d'ingressos o de la prestació social rebuda de l'any en curs.
- Informe de vida laboral amb una antiguitat com a mínim de 6 mesos, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud (certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social).En cas de no haver treballat els 6 mesos anteriors al de la sol·licitud de la prestació, còpia d'un contracte laboral que acrediti que es rebran ingressos de forma regular en els 6 propers mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
- Número del compte bancari del beneficiari a través del qual s'efectuarà el pagament del lloguer i el cobrament dels ajuts .
- Número del compte bancari de l'arrendador en el qual el beneficiari transferirà el pagament mensual de la renda de lloguer.
- Còpia del contracte de lloguer en què consti al menys :
- Les dades de l'arrendador- Les dades de l'arrendatari- La identificació de l'habitatge arrendat- El termini pactat- La renda inicial del contracte- La resta de clàusules que les parts hagin pactat lliurement
- Declaració responsable segons model oficial en relació a:
- No existir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d' afinitat amb l'arrendador.- No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi.- No ser titulars de béns i drets amb un valor determinat d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 19/1991, de 6 de juny , de l'Impost sobre el Patrimoni, de 108.182,18 €.
- En cas de tenir actualment un habitatge en propietat: últim rebut de l'Impost sobre béns immobles.
És imprescindible fer constar a la sol·licitud d'ajuts la referència cadastral de l'habitatge que es lloga i el número del document oficial d'identificació fiscal (NIF) de l'arrendador
La sol·licitud d'aquests ajuts implicarà l'autorització a la Secretaria d'Habitatge per demanar la informació que sigui necessària per acreditar el compliment o manteniment dels requisits a les Administracions o organismes públics competents i entitats de crèdit que hagin signat conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge.
El Servei competent de la Secretaria d'Habitatge comprovarà que es compleixen tots els requisits per a percebre aquests ajuts i notificarà al/s sol·licitant/s la corresponent resolució .
L'interessat/s presentarà/n la resolució de reconeixement definitiu del dret a la renda bàsica d'emancipació a l'entitat de crèdit col·laboradora amb el Ministeri d'Habitatge a través de la qual hagi/n sol·licitat rebre el/s ajut/s.
L'entitat de crèdit ho comunicarà al Ministeri d'Habitatge i després de comprovar que l'inquilí ha realitzat la transferència de la renda mensual al propietari, ingressarà en el compte bancari del beneficiari l'import de la prestació.

On es pot demanar informació sobre la RBE?
- Al telèfon 012, d'atenció ciutadana.- A la pàgina web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a l'adreça: www.gencat.cat/habitatge

On es por tramitar aquesta prestació i quan?
- A les Borses de Mediació per al Lloguer Social i a les Borses Joves d'Habitatge- A les Oficines locals d'habitatge- Als serveis territorials d'Habitatge de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre- A la Secretaria d'Habitatge (C/ Aragó, 244, Barcelona)- A ADIGSA (seus territorials i seu de Barcelona)
Impresos de sol·licitud:Format Word - Format Pdf

A partir del 2 de gener de 2008.

Etiquetes de comentaris:

Free Website Calendars by Bravenet.com View my Online Calendar
Free Calendars by Bravenet.com
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació